side-area-logo

VERTROUWENSWERK.NL

Expertisecentrum voor vertrouwenszaken

VERTROUWENSWERK.NL is het expertisecentrum voor vertrouwenszaken in het onderwijs dat vooral in Noord-Brabant en ook landelijk actief is. Ons werk is het bieden van ondersteuning aan betrokkenen bij scholen als er sprake is van klachten, miscommunicatie, onheuse bejegening, machtsmisbruik, pesten en dergelijke. Het kan gaan om kwesties tussen volwassenen (bijvoorbeeld ouders en directie), tussen een volwassene en één of meer kinderen (bijvoorbeeld een te streng straffende leerkracht) of tussen kinderen onderling (bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag). Wij kunnen worden ingezet op verzoek van ouders, leerlingen, personeelsleden, interne vertrouwenspersonen, directies en bestuur van aangesloten scholen.

Wilt u meer weten over onze activiteiten voor de verschillende doelgroepen, klik dan hier.

Aan het expertisecentrum zijn drie ervaren vertrouwenspersonen verbonden. Wij zijn orthopedagogen en daarnaast ook gz-psychologen of schoolpsychologen. Mediation behoort tot onze expertise. Ervaring is in de loop van ruim 20 jaar opgebouwd bij meer dan 20 schoolbesturen en meer dan 200 scholen (voornamelijk in het primair onderwijs, in mindere mate ook in de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs).

Wilt u meer weten over de verdere achtergronden van de externe vertrouwenspersonen, klik dan hier.

U vindt daar ook informatie over de twee vertrouwenspersonen die op afroep beschikbaar zijn voor aangeklaagde personeelsleden.

Wat hebben wij te bieden?

VERTROUWENSWERK.NL biedt

  • ondersteuning aan klagers (ouders, leerlingen, personeelsleden) en aan aangeklaagde personeelsleden;
  • een abonnement voor schoolbesturen met kernactiviteiten als consultatie, ondersteuning van de interne vertrouwenspersonen en netwerkbijeenkomsten (op bestuursniveau);
  • een scala aan scholingsactiviteiten op bestuursniveau of met open inschrijving;
  • een website met basisinformatie en actuele ontwikkelingen.

Voor ouders en leerlingen

Voor ouders en/of leerlingen die zich zorgen maken over bepaalde zaken die op school spelen, die zich op school niet (meer) gehoord voelen en die de kwestie willen bespreken met een externe vertrouwenspersoon, bieden wij een luisterend oor, denken wij mee over vervolgstappen (op school en thuis), bieden we een bemiddelende rol in gesprek met de school en ondersteunen we eventueel bij het indienen van een klacht.

Wilt u meer weten over de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen voor ouders en/of leerlingen, klik dan hier.

Voor personeel

Personeel van de school dat zich zorgen maakt over een kwestie die op school speelt, met andere personeelsleden, directie, bestuur of ouders, kan een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon voor een luisterend oor, meedenken over de voortgang, bemiddeling bij gesprek(ken) met andere betrokkene(n) of eventueel ondersteuning bij het indienen van een klacht. Het gaat daarbij niet om arbeidsrechtelijke kwesties, wel om bejegening.

Wilt u meer weten over de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen voor personeelsleden, klik dan hier.

Voor aangeklaagde personeelsleden

Aangeklaagde personeelsleden kunnen via het schoolbestuur een beroep doen op de ondersteuning van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor zijn twee ervaren vertrouwenspersonen beschikbaar.

N.B. de externe vertrouwenspersonen voor klagers zijn anderen dan die voor aangeklaagde personeelsleden.

Wilt u meer weten over de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen voor aangeklaagde personeelsleden, klik dan hier.

Voor de interne vertrouwenspersonen van scholen

De interne vertrouwenspersoon van de school kan terecht bij de externe vertrouwenspersoon voor advies, consultatie, intervisie, (gezamenlijke) gespreksvoering met ouders en/of leerlingen. Ook kan de interne vertrouwenspersoon ouders doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Wilt u meer weten over de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen voor de interne vertrouwenspersoon, klik dan hier.

Verder is er een ruim professionaliseringsaanbod waar de interne vertrouwenspersonen gebruik van kunnen maken: netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, cursussen, achtergrondinformatie en actualiteiten op de website.

Wilt u meer weten over de professionalisering voor de interne vertrouwenspersonen, klik dan hier.

Voor het bestuur

Het bestuur voldoet met het afsluiten van een abonnement bij VERTROUWENSWERK.NL aan de verplichtingen van de Kwaliteitswet van 1998 en de daaruit voortvloeiende klachtenregeling. De externe vertrouwenspersonen zijn voor het bestuur beschikbaar voor advies, consultatie, (gezamenlijke) gespreksvoering met ouders, overleg en crisismanagement.

Wilt u meer weten over de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen voor het bestuur, klik dan hier.

Wie zijn de externe vertrouwenspersonen

Van VERTROUWENSWERK.NL
team image
Irma van Hezewijk
inspireren, verbinden, vertrouwen wekken, veerkracht
team image
Irma van Hezewijk
inspireren, verbinden, vertrouwen wekken, veerkracht
orthopedagoge, gz-psychologe, mediator, master NLP, master sen oplossingsgericht werken, trainer, auteur van diverse boeken over vertrouwens-werk, lid van klachtencommissie voor het onderwijs KOMM, lid van auditcommissie tuchtreglement van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), ruim 20 jaar actief als externe vertrouwenspersoon bij een groot aantal schoolbesturen.
team image
Jacqueline Klerkx
betrokken, betrouwbaar, klantgericht, oplossingsgericht en op samenwerking gericht
team image
Jacqueline Klerkx
betrokken, betrouwbaar, klantgericht, oplossingsgericht en op samenwerking gericht
orthopedagoge, gz-psychologe, mediator, onderwijsadviseur, KiVa-trainer (effectieve aanpak tegen pesten), Landelijk Trainer Aanpak Kindermishandeling

meer dan 15 jaar ervaring als externe vertrouwenspersoon bij aantal grote schoolbesturen

team image
Marijke Creemers
gezamenlijk, positief en creatief, in veiligheid, versterken
team image
Marijke Creemers
gezamenlijk, positief en creatief, in veiligheid, versterken
kinder- en jeugdpsychologe, registerpsychologe NIP, schoolpsychologe, onderwijsadviseur, Landelijk Trainer Aanpak Kindermishandeling

ruim 4 jaar ervaring als externe vertrouwenspersoon bij verschillende schoolbesturen

De vertrouwenspersonen voor aangeklaagde personeelsleden zijn

Frans Hulzink
onderwijskundige, schooldirecteur, onderwijsadviseur, lid klachtencommissie KOMM

Hermann Werger
jurist, werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, lid klachtencommissie KOMM

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod van VERTROUWENSWERK.NL is beschikbaar als open inschrijving (ook toegankelijk voor interne vertrouwenspersonen van niet-aangesloten schoolbesturen) of op locatie voor interne vertrouwenspersonen van één bestuur.

De open inschrijving wordt bij voorkeur georganiseerd in zowel de regio Midden-Brabant als de regio Oost-Brabant. Inschrijving verloopt via de website.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Ook professionalisering op maat is mogelijk, bijvoorbeeld op locatie, op bestuurs- of teamniveau. Neem daarvoor contact op met één van de externe vertrouwenspersonen, via info@vertrouwenswerk.nl of rechtstreeks. Meer weten, klik dan hier.

Voor organisatie op locatie, neem contact op met degene die bij de cursusinformatie staat vermeld als contactpersoon.

Thema bijeenkomsten

VERTROUWENSWERK.NL organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst van 2 uur over een actueel onderwerp. Eerst wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen, dan volgt achtergrondinformatie over het thema van de avond en vervolgens een interactieve werkvorm, waarbij casuïstiek en de praktijk van de interne/externe vertrouwenspersoon centraal staan. De themabijeenkomsten zijn via open inschrijving toegankelijk voor interne vertrouwenspersonen van alle schoolbesturen. Meer weten, klik dan hier.

Op bestuursniveau van de aangesloten scholen vindt één tot twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst plaats, waarin in 1½ uur intervisie en casuïstiekbespreking centraal staan. Ook relevant bestuur- of schoolbeleid kan worden besproken met de interne vertrouwenspersonen in de netwerkbijeenkomst.

Uiteraard is daarnaast professionalisering op maat mogelijk, ook voor bijvoorbeeld een team van een school. Neem daarvoor contact op met één van de externe vertrouwenspersonen, via info@vertrouwenswerk.nl of rechtstreeks. Meer weten, klik dan hier.

De planning van de scholing is te vinden in de activiteitenkalender. Klik hier.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Zoekt u één van de externe vertrouwenspersonen, dan vindt u hieronder de contactgegevens. Als u wilt weten welke externe vertrouwenspersonen bij welk schoolbestuur horen, klik dan hier.

Irma van Hezewijk

E        irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
T        06 5464 7212

Jacqueline Klerkx

E        jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
T        06 2234 8129

Marijke Creemers

E        marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl
T        06 2053 7095